الگوی کشت بهینه؛ پیش نیاز کشاورزی پایدار و امنیت غذایی

توضیحات
فایل : 16740.pdf 16740.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جهانگیر پرهمت / آقای پژمان اعلائی بروجنی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /