اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»

توضیحات
فایل : 16748 (3).pdf 16748 (3).pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : ساماندهی، قانون، پیام رسان اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سینا کلهر / آقای سیدعلی محسنیان /
همکاران : آقای صادق ستاری فرد /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل /