اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» (جمع بندی کمیسیون مشترک)

توضیحات
فایل : 16391-2.pdf 16391-2.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ناصر یارمحمدیان / آقای سید محمدحسین فاطمی /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
همکاران : آقای یحیی مزروعی / آقای علی عبدالاحد / آقای نیما شمساپور / آقای علی فرنام / آقای محمدرضا عبدلی /