پژوهشی اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» (ماده (10) جمع بندی کمیسیون)

توضیحات
فایل : 16391-3.pdf 16391-3.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محمدحسین فاطمی / آقای ناصر یارمحمدیان /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /