اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» (اعاده شده از شورای نگهیان)

توضیحات
فایل : 16509-1.pdf 16509-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد جواهری طهرانی /
ناظر علمی : آقای علی عبدالاحد / آقای احمد حکیم جوادی /