اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15869-3.pdf 15869-3.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی دهقان بنادکی /
ناظر علمی : آقای حامد ناظمی / آقای احمد حکیم جوادی /