اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15385-4.pdf 15385-4.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد جواهری طهرانی /
ناظر علمی : آقای علی عبدالاحد / آقای احمد حکیم جوادی /