اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی صنعت خودرو» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15876-4.pdf 15876-4.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه شده : آقای محمد برزگر خسروی /
ناظر علمی : آقای حامد ناظمی / آقای احمد حکیم جوادی /