اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 15543-3.pdf 15543-3.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی /
ناظر علمی : آقای علی عبدالاحد / آقای احمد حکیم جوادی /