بررسی موانع و راهکارهای ایجاد و توسعه کسب‏ وکارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان در ایران

توضیحات
فایل : 16749.pdf 16749.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : شرکت های دانش بنیان، کسب و کارهای نوپا

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده / خانم سهیلا خردمندنیا /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
همکاران : آقای محمدامین فصیحی دستجردی / آقای ابوالقاسم رجبی /
اظهارنظر کننده : آقای احمد مرکز مالمیری / آقای محسن مقیسه / آقای محمدامین صلواتیان / آقای موسی شهبازی غیاثی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /