اصلاح قوانین نظام بانکی بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح ها و لوایح پولی و بانکی

توضیحات
فایل : 16745.pdf 16745.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانک مرکزی، بانکداری، طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نظام بانکی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی بنی طبا / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
همکاران : آقای میثم خسروی وشیکایی /
ناظر علمی : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سید علی روحانی /