بایسته های حکمرانی آموزش های فنی وحرفه ای در ایران

توضیحات
فایل : 16752.pdf 16752.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی، بایسته های حکمرانی، حکمرانی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم محبوبه محمدعلی /
ناظر علمی : آقای موسی بیات / آقای صادق ستاری فرد /
همکاران : آقای مهدی اسماعیلی / آقای ابراهیم آزاد /