ضرورت اصلاح نظام حقوق دولتی معادن در ایران

توضیحات
فایل : 16759.pdf 16759.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اکتشاف، حقوق دولتی، معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرگس سادات حسینی / آقای سهیل حسین زاده /
مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /
همکاران : آقای ابراهیم مقصودی / آقای مهدی صادق احمدی /
اظهارنظر کننده : آقای رضا نیازی / آقای حسن امجدیان /