اجلاس سران ناتو و چشم انداز روابط فراآتلانتیک

توضیحات
فایل : 16757.pdf 16757.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، اجلاس، روسیه، فراآتلانتیک، لندن، ناتو، چین

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سمانه احمد خان بیگی /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /