ارزیابی عملکرد سامانه های الکترونیکی و الزامات هوشمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی ایران

توضیحات
فایل : 16777.pdf 16777.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : سامانه های الکترونیکی، صنایع معدنی، معدن، هوشمندسازی، پنجره واحد

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای بابک بهادری /
تهیه و تدوین : آقای امیر عبداللهی /
همکاران : آقای ابراهیم مقصودی /
اظهارنظر کننده : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / خانم پریسا علیزاده /