بررسی صنعت فین تک و تدوین برنامه سیاستی توسعه فین تک در ایران (1): وضعیت فین تک در جهان

توضیحات
فایل : 16779.pdf 16779.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن*

برچسب ها

فارسی : خدمات مالی، روندهای فین تک، رگولاتوری فین تک، فناوری مالی، فین تک

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم ماندانا آزادگان مهر / خانم اکرم قاسمی / خانم نیلوفر ردائی / آقای سیدسروش قاضی نوری /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمهدی بنی طبا /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /