آسیب شناسی نظام برنامه ریزی 1. مروری بر تحولات نظام برنامه ریزی در ایران

توضیحات
فایل : 16786.pdf 16786.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اصلاحات ساختاری، برنامه ریزی، برنامه عمرانی، بودجه ریزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین رجب پور /
ناظر علمی : آقای فرشاد مومنی / آقای سید محسن علوی منش / آقای سیداحسان خاندوزی /
اظهارنظر کننده : آقای حسن سبحانی / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای بهروز هادی زنور /