بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 30. بخش مسکن و شهرسازی

توضیحات
فایل : 16819.pdf 16819.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : اعتبارات و هزینه ها، لایحه بودجه، مسکن و شهرسازی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی فرنام / خانم سارا حمیدپور / آقای محمدرضا عبدلی /
مدیر مطالعه : آقای علی فرنام /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /