پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 6. بهار 1398

توضیحات
فایل : 16820.pdf 16820.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت فکری، شفافیت، فعالان اقتصادی، محیط کسب وکار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدامیر سیاح / آقای ایمان تهرانی /
همکاران : آقای امین قنبری /
ناظر علمی : آقای جعفر خیرخواهان / آقای سیداحسان خاندوزی / آقای موسی شهبازی غیاثی /
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان /