پایش امنیت سرمایه گذاری در سال 1397

توضیحات
فایل : 16835.pdf 16835.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ایمان تهرانی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای سیدعلی روحانی / آقای جعفر خیرخواهان /