بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 42. بند «ز» تبصره «5» (انتشار اوراق بیمه ای)

توضیحات
فایل : 16838.pdf 16838.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدامین صلواتیان /
همکاران : آقای محمدمهدی نجفی علمی /
ناظر علمی : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای موسی شهبازی غیاثی /