بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 45. بخش هوا و فضا

توضیحات
فایل : 16842.pdf 16842.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بخش فضایی، بخش هوایی، هوا و فضا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اعظمی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی / خانم پریسا علیزاده /