انتقال آب بین حوضه ای و انتقال آب از دریا 2. ایران

توضیحات
فایل : 16809.pdf 16809.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : انتقال آب، ایران، بین حوزه ای، شیرین سازی آب دریا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدجلال الدین میرنظامی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمد ولی سامانی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /