اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 16847.pdf 16847.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد آدمی / آقای صادق جعفرزاده /
ناظر علمی : آقای محمد صالح عطار / آقای احمد حکیم جوادی /