ماهنامه تحلیلی انرژی (27) دوره دهم (با رویکرد پیش نگرانه به نفت شیل، تعامل یا تقابل اعضای اوپک و غیراوپک و نفت سوریه)

توضیحات
فایل : 16846.pdf 16846.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اوپک پلاس، ترکیه، روسیه، سوریه، نفت شیل آمریکا

نقش ها

تهیه شده : خانم زهرا جعفری /
همکاران : گروه کارشناسان مطالعات انرژی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /