اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (شور دوم ـ فصول چهارم تا هفتم)

توضیحات
فایل : 15400-9.pdf 15400-9.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای هادی ترابی فر / آقای عبدالرضا ارسطو / آقای سینا ضیایی /
همکاران : خانم فهیمه غفرانی / آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای رمضانعلی مروی /