بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 50. بند «م» تبصره (5) (بانک ها و اوراق مالی اسلامی دولت)

توضیحات
فایل : 16851.pdf 16851.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میثم خسروی وشیکایی /
ناظر علمی : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /