اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی»

توضیحات
فایل : 16099-1.pdf 16099-1.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : اموال، بهکده رضوی، حاکمیت شرکتی، نظام بهره‏برداری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حجت ورمزیاری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
همکاران : آقای بهروز رازانی /
اظهارنظر کننده : دفتر حقوقی محمد شکوری / آقای محمدامین صلواتیان /