طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 51. مالیات ستانی از ذخایر مطالبات مشکوک الوصول بانک ها

توضیحات
فایل : 16852.pdf 16852.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میثم خسروی /
ناظر علمی : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای سیدعلی روحانی /