بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 53. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

توضیحات
فایل : 16860 (1).pdf 16860 (1).pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : آموزش عالی، تحقیقات، فناوری، لایحه بودجه 1399

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای یوسف زراعت کیش /
همکاران : آقای حسین نصیری / آقای احمد خدادادی / آقای احمد داوری /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /
ویراستار تخصصی : آقای احمد داوری /