اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور»

توضیحات
فایل : 16859.pdf 16859.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : قانون نظام صنفی، نظارت، نظام توزیع

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید محسن علوی منش / آقای حسین هرورانی /
همکاران : آقای احمد مرکز مالمیری / آقای حامد ناظمی / آقای مرتضی زمانیان / آقای محسن بابایی / آقای مهران برادران نصیری /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای شاهین جوادی /