اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (اعاده شده از شورای نگهبان (3))

توضیحات
فایل : 15840-4.pdf 15840-4.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی /
ناظر علمی : آقای حامد ناظمی / آقای احمد حکیم جوادی /