اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان (3))

توضیحات
فایل : 16310-2.pdf 16310-2.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد جواهری طهرانی / آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی /
ناظر علمی : آقای حامد ناظمی / آقای احمد حکیم جوادی /