بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 9. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی

توضیحات
فایل : 16770.pdf 16770.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بودجه سال 1399 کل کشور

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدحسین معماریان /
همکاران : آقای محمدامین صلواتیان / آقای میثم خسروی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدعباس پرهیزکاری /