روندهای جهانی و سناریوهای آینده در گزارش شورای اطلاعات ملی ایالات متحده (خلاصه راهبردی)

توضیحات
فایل : 16857.pdf 16857.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آینده جهان، اجتماعات، جزیره ها، روندهای جهانی، سناریو، شورای اطلاعات ملی ایالات متحده، مدارها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای طالب جابری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /