طرح و لایحه بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 54. مالیات بر واردات

توضیحات
فایل : 16861.pdf 16861.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین هرورانی /
ناظر علمی : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سید علی روحانی / آقای صمد عزیزنژاد /