بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 4. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 16765.pdf 16765.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی حجتی /
همکاران : آقای محمدحسین معماریان / خانم عاطفه جلالی موسوی / آقای ناصر یارمحمدیان /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدعباس پرهیزکاری / آقای شاهین جوادی /