بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 57. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی

توضیحات
فایل : 16864.pdf 16864.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تعرفه، حقوق ورودی، نرخ ارز، نرخ ارز نیمایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا عبداللهی / خانم زهرا کاویانی / آقای حسین هرورانی /
همکاران خارج از مرکز : آقای مسعود عبداللهی / آقای مصطفی امیدعلی /
ناظر علمی : آقای سیدعلی روحانی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای حسن حیدری /