اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان»

توضیحات
فایل : 16866.pdf 16866.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : ایران و صربستان، حفظ نباتات، قرنطینه گیاهی، موافقتنامه همکاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن بابایی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /
همکاران : خانم سهیلا خردمندنیا / آقای محمد صالح عطار / آقای محمد آدمی /
اظهارنظر کننده : آقای جمال محمدولی سامانی /