بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 56. بخش بهداشت و درمان

توضیحات
فایل : 16865.pdf 16865.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : بهداشت و درمان، دانشگاه های علوم پزشکی، لایحه بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد بختیاری علی آباد / خانم سمیه صدیقی /
ناظر علمی : خانم مریم رهبری / آقای سیدمحمد موسوی خطاط /
همکاران : آقای سیدسجاد پادام /