اهمیت انتخابات اسفند 1398 و لزوم تدوین استراتژی مشارکت حداکثری برای حضور مردم

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان