الگوی خدمات اجتماعی «بانک زمان»؛ ظرفیت ها و پیش زمینه های اجرای آن در ایران

توضیحات
فایل : 16872.pdf 16872.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : اقشار آسیب پذیر، بانک زمان، خدمات اجتماعی، سالمندان

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای سامان یوسف وند /
تهیه و تدوین : آقای محسن کرمانی نصرآبادی /
همکاران : آقای علی خلیلی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمد موسوی خطاط / آقای محمدرضا مالکی /