بررسی بازار گردشگری روسیه (ظرفیت ها، موانع و راهکارها)

توضیحات
فایل : 16870.pdf 16870.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : بازار روسیه، راهکارها و موانع، گردشگری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای شهاب طلائی شکری /
اظهارنظر کننده : آقای روح الله مدبر / آقای سید محسن علوی منش /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /