اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش وپرورش

توضیحات
فایل : 16869.pdf 16869.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : استخدامی معلمی، تربیت دبیر، دانشگاه شهید رجایی، قانون تعیین تکلیف استخدامی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات / آقای حجت اله بنیادی /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد /
همکاران : آقای علی دهقانی بنارکی / آقای حسن امجدیان / آقای سید محمدحسین قریشی /