اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه»

توضیحات
فایل : 16879.pdf 16879.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد جواهری طهرانی /
ناظر علمی : آقای حامد ناظمی / آقای احمد حکیم جوادی /