اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 16391-1.pdf 16391-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن امجدیان /
ناظر علمی : آقای حامد ناظمی / آقای احمد حکیم جوادی /