فرایند کاربست قدرت نرم در سیاست خارجی1. جمهوری خلق چین

توضیحات
فایل : 16874.pdf 16874.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : سیاست خارجی، قدرت نرم، پکن، چین

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه سلیمانی پورلک /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی / آقای مهدی امیری /