اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور»

توضیحات
فایل : 16877.pdf 16877.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میثم خسروی /
ناظر علمی : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /