اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی»

توضیحات
فایل : 16876.pdf 16876.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سامان پناهی نیکی قشلاق /
ناظر علمی : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای صمد عزیزنژاد /