اظهارنظرکارشناسی درباره: «طرح سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : 16883.pdf 16883.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : تخلف رسانه، سازمان نظام روزنامه نگاری، نظام روزنامه نگاری، نظام صنفی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعلی محسنیان / آقای رضا مستمع /
مدیر مطالعه : آقای سیدعلی محسنیان /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای صادق ستاری فرد /
همکاران : آقای امین طیب طاهر / آقای محمد جواهری طهرانی / آقای محمد برزگر خسروی / آقای اکبر شکوهی / آقای مرتضی زمانیان /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای کامبیز نوروزی / آقای سیدحسن حسینی یزدی /
ویراستار ادبی : خانم سمیرا عسگرنژاد /